BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy ul. Barbary 21A w Katowicach, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 10  ustawy z dnia 11 lipca 2017  r. o petycjach (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP Urzędu w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 5 lat.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia w sytuacjach określonych w ustawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Podstawa Prawna

 • Tekst jednolity ustawy: Ustawa o petycjach.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 33/2018 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania petycji w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

  Więcej