BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Drukuj
1 2 3

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy ul. Barbary 21A w Katowicach, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.
 2.  
 3. 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Pan Paweł Walczyk, adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
 4.  
 5. 3. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej,

/Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - w szczeg. art. 2/

- ustosunkowania się  i  udzielenia odpowiedzi na korespondencję,

/Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- w szczeg. art. 221/

- prowadzenia postępowania administracyjnego,

/Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- w szczeg. art. 61/

- archiwizacji,

/Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - w szczeg. art. 32/

- pracowniczych,

/Podstawa prawna: umowa o pracę, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczeg. art. 22w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w szczeg. art. 1, 6 oraz 6a/

- rekrutacyjnych,

/Wymagana zgoda osób, których dane dotyczą w zakresie informacji wykraczających poza zakres art. 221 ustawy Kodeks Pracy - podstawa prawa przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczeg. art. 221 ust. 1, ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - w szczeg. art. 6, ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w szczeg. art. 31/

- zamówień publicznych,

/Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych - w szczeg. art. 25-26/

- innych, dla których niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody.

 1. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- Policja, Prokuratura, sądy;

 - ABW, CBA, CBŚ, itp.;

- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 1. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie papierowej
  i elektronicznej 
  na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2.  
 3. 6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2.  
 3. 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4.  
 5. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,o których mowa w art. 22  RODO.

Data wytworzenia: 2018-05-25 12:44 Autor: Paweł Walczyk Data publikacji: 2018-05-25 12:44 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Walczyk Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-25 Osoba modyfikująca: Agnieszka Stępień