W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Zasady funkcjonowania Zgromadzenia

XML
ZAPISY STATUTOWE 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 1207)
III. Zgromadzenie Związku Metropolitalnego

§ 11.

 1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku Metropolitalnego, podejmującym uchwały w sprawach należących do jego kompetencji na podstawie ustaw lub statutu.
 2. Zgromadzenie może wyrażać również niewiążące stanowiska, takie jak: rezolucje, opinie, apele, oświadczenia, deklaracje, protesty i rekomendacje związane z celami i zadaniami realizowanymi przez Związek Metropolitalny.

§ 12.

 1. Zgromadzenie składa się z 41 delegatów gmin członkowskich.
 2. Każda gmina reprezentowana jest przez jednego delegata, którym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Upoważnienie wymaga formy pisemnej i może zostać odwołane z podaniem powodów odwołania. Osoba upoważniona przedkłada upoważnienie Przewodniczącemu Zgromadzenia, przed rozpoczęciem pierwszej sesji, podczas której pełnić ma rolę delegata gminy członkowskiej.
 4. Odwołanie upoważnienia dochodzi do skutku z chwilą doręczenia Przewodniczącemu Zgromadzenia i pociąga za sobą obowiązek ponownego obsadzenia stanowisk zajmowanych w Zgromadzeniu lub jego komisjach przez osobę, której upoważnienie zostało odwołane, nie później niż w terminie 1 miesiąca od doręczenia Przewodniczącemu Zgromadzenia dokumentu odwołania upoważnienia dla dotychczasowego delegata.

§ 13.

 1. Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Przewodniczącego Zgromadzenia oraz nie więcej niż 3 Wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zgromadzenia. Przewodniczącym ani Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia nie może zostać członek Zarządu.
 2. Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący Zgromadzenia może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego Zgromadzenia wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący obecny na sesji.
 3. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 6. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego oraz wszystkich Wiceprzewodniczących Zgromadzenia oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Zgromadzenia zwołuje Wojewoda Śląski. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Sesję Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem delegat obecny na sesji, który wyraził na to zgodę.
 8. Pierwszą sesję Zgromadzenia po opublikowaniu wyników wyborów samorządowych zwołuje Prezydent miasta Katowice, w terminie 1 miesiąca od daty publikacji. Ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

 1. W trakcie debaty nad projektami uchwał Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności udziela głosu wnioskodawcy, przedstawicielom właściwych komisji, a następnie udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 2. Podczas debaty nad tą samą sprawą jedna osoba może zabrać głos najwyżej dwa razy, a wypowiedź nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 3. Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia. Wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
 4. Przedmiotem wniosku formalnego mogą być w szczególności:Po zamknięciu debaty Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu wnioskodawcy celem udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w trakcie debaty.
  1) przerwanie lub odroczenie obrad;
  2) zamknięcie listy dyskutantów;
  3) zmiana porządku obrad;
  4) ograniczenie czasu przemówień;
  5) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  6) reasumpcja głosowania bez możliwości dyskusji;
  7) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach.
 5. Po zamknięciu debaty Przewodniczący Zgromadzenia  udziela głosu wnioskodawcy  celem  udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w trakcie debaty.

§ 15.

 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane podwójną większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Uchwały Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia prowadzący sesję.

§ 16.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 11 delegatów, komisji Zgromadzenia oraz Zarządowi.
 2. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej lub elektronicznej Przewodniczącemu Zgromadzenia, co najmniej na 14 dni przed terminem sesji, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w § 17 ust. 6.
 3. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną, treść merytoryczną, uzasadnienie faktyczne i prawne, określenie skutków finansowych dla budżetu oraz dla wieloletniej prognozy finansowej Związku Metropolitalnego, termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania.
 4. Jeśli wnioskodawcą jest inny podmiot niż Zarząd - Przewodniczący Zgromadzenia kieruje projekt uchwały do Zarządu, a także może skierować projekt uchwały do właściwej komisji Zgromadzenia, celem zaopiniowania. Zarząd nie opiniuje projektów uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium i odwołania Zarządu.
 5. Każdy projekt uchwały Zgromadzenia wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego lub adwokata Związku Metropolitalnego.
 6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do stanowiska wyrażanego przez Zgromadzenie w formach, o których mowa w § 11 ust. 2.

§ 17.

 1. Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. O dacie, godzinie i miejscu posiedzenia delegaci powiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. Wymóg pisemnego powiadomienia i przekazania dokumentów uznaje się za spełniony także w przypadku dostarczenia ich drogą elektroniczną, na wskazany przez każdego z delegatów adres mailowy, z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że delegat mógł zapoznać się z ich treścią.
 4. Wnioskodawca może dokonywać zmian w treści projektów uchwał przekazanych delegatom składając Przewodniczącemu Zgromadzenia treść autopoprawki wraz z uzasadnieniem oraz skorygowane projekty uchwał, które niezwłocznie przekazywane są delegatom. Treść autopoprawki nie może dotyczyć spraw nieujętych w pierwotnej wersji projektu.
 5. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji zgromadzenia projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd, a projekt wpłynął do Przewodniczącego Zgromadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
 6. Na wniosek co najmniej 11 delegatów Przewodniczący Zgromadzenia obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji winien zawierać proponowany porządek obrad i ewentualne projekty uchwał.
 7. Przewodniczący Zgromadzenia ustala proponowaną listę prelegentów oraz listę zaproszonych gości, niebędących członkami Zgromadzenia.

§ 18.

 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza na podstawie listy obecności zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał zgodnie z art. 25 ustawy.
 2. W przypadku stwierdzenia braku zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący Zgromadzenia zamyka sesję i wyznacza nowy termin posiedzenia, nie późniejszy niż 30 dni od terminu sesji.

§ 19.

 1. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy delegat, a także Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu biorący udział w sesji.
 2. Imiona i nazwiska delegatów, którzy opuścili posiedzenie Zgromadzenia, uniemożliwiając podejmowanie uchwał i doprowadzając do konieczności odroczenia sesji, odnotowuje się w protokole.

§ 20.

 1. Obsługę posiedzeń Zgromadzenia zapewnia Urząd Metropolitalny.
 2. W terminie do 14 dni po zakończeniu obrad sporządza się protokół z sesji Zgromadzenia.
 3. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) datę, miejsce, numer kolejny sesji, numery kolejnych uchwał, nazwisko i imię osoby, która prowadziła sesję oraz protokolanta;
2) stwierdzenie ważności sesji;
3) informację w przedmiocie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
4) przebieg obrad;
5) przebieg głosowań;
6) podpis osoby, która prowadziła sesję oraz protokolanta.
 1. Podstawą sporządzenia protokołu jest zapis z przebiegu sesji, dokonany za pomocą urządzeń audiowizualnych lub innych metod, umożliwiających odtworzenie jej przebiegu.
 2. Załącznikami do protokołu są projekty uchwał oraz lista obecności.
 3. Delegat może zgłosić Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemne żądanie sprostowania protokołu do dnia poprzedzającego następną sesję. Decyzję o uwzględnieniu albo odrzuceniu żądania podejmuje Zgromadzenie.
 4. Zarząd ma obowiązek zapewnienia Zgromadzeniu warunków umożliwiających przeprowadzenie obrad i głosowania.

 

IV. Komisje Zgromadzenia
§ 21.
 1. Zgromadzenie może powoływać komisje stałe lub komisje doraźne, określając delegatów wchodzących w skład Komisji, w tym Przewodniczącego i jego zastępców, przedmiot i zakres działania, a w przypadku komisji doraźnych także czas, na który Komisja zostaje powołana.
 1. Do zakresu zadań powierzonych Komisji należy w szczególności rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Zgromadzenia oraz wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Zgromadzenie.
 2. Zarząd oraz Urząd Metropolitalny, a za zgodą Zarządu także jednostki organizacyjne Związku Metropolitalnego współdziałają z komisjami w celu umożliwienia im właściwego wykonywania obowiązków.
 3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wystąpić do Przewodniczącego Zarządu z wnioskiem o zlecenie wykonania ekspertyzy, wydania opinii bądź zapewnienia innego rodzaju udziału ekspertów w pracach Komisji.
 4. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Metropolitalny.
 5. Komisje Zgromadzenia obradują na posiedzeniach.
 6. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego wskazany przez niego zastępca.
 7. Uchwały podejmowane są przez Komisje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 22.

 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez Związek Metropolitalny, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzi od 3 do 9 delegatów.
 2. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej nie naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Zgromadzenie.
 3. Na wniosek co najmniej 11 delegatów Zgromadzenie poddaje wykonanie budżetu Związku Metropolitalnego ocenie biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta przekazywana jest wszystkich delegatom.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia ani członkowie Zarządu.
 5. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem kontroli zatwierdzanym przez Zgromadzenie lub z własnej inicjatywy.
  1) kontrolę legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Związku Metropolitalnego oraz jego jednostek organizacyjnych, a w szczególności: wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych, wykonywania uchwał Zgromadzenia, Zarządu i zarządzeń Przewodniczącego Zarządu;
  2) coroczne opiniowanie wykonania budżetu Związku Metropolitalnego oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium Zarządowi;
  3) opiniowanie projektów uchwał skierowanych do zaopiniowania przez Zgromadzenie.
 6. Komisja Rewizyjna może wyznaczać ze swojego składu zespoły do przeprowadzenia określonych kontroli lub czynności, określając zakres i zasady realizacji powierzanych im zadań.
 7. Zarząd oraz jednostki organizacyjne Związku Metropolitalnego są zobowiązane do udzielania wszelkich informacji oraz udostępniania dokumentów na żądanie Komisji lub zespołu kontrolnego tej Komisji.
 8. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza i przedstawia Zgromadzeniu, Zarządowi lub kierownikom kontrolowanych jednostek organizacyjnych protokół pokontrolny, zawierający ustalenia i wnioski.
 9. Komisja Rewizyjna może formułować wnioski, zalecenia i opinie w sprawach rozpatrywanych przez Komisję i przekazywać je Przewodniczącemu Zgromadzenia i Przewodniczącemu Zarządu.

§ 23.

 1. Zgromadzenie powołuje stałą Komisję Rozjemczą, w skład której wchodzi od 3 do 9 delegatów.
 2. Zadaniem Komisji Rozjemczej jest w szczególności rozpatrywanie wniesionych sprzeciwów względem projektów uchwał, w trybie określonym poniżej.
 3. Jeżeli w opinii gminy członkowskiej projekt uchwały Zgromadzenia istotnie narusza interes tej gminy, jej delegat może wnieść do Przewodniczącego Zgromadzenia umotywowany sprzeciw. Delegaci innych gmin mogą przyłączyć się do wniesionego sprzeciwu.
 4. Sprzeciw nie może dotyczyć projektów uchwał Zgromadzenia w sprawach osobowych.
 5. Sprzeciw wnoszony jest na sesji Zgromadzenia, na której procedowana jest uchwała, której dotyczy sprzeciw.
 6. Jeżeli sprzeciw został wniesiony przed podjęciem uchwały Zgromadzenie decyduje o przeprowadzeniu głosowania nad tym projektem albo o wycofaniu projektu z porządku obrad i skierowaniu do dalszych prac, z udziałem Komisji Rozjemczej.
 7. Jeżeli pomimo wniesionego sprzeciwu Zgromadzenie podjęło uchwałę, której sprzeciw dotyczył, Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie przekazuje sprzeciw Komisji Rozjemczej Zgromadzenia.
 8. Komisja Rozjemcza w terminie 3 dni od otrzymania sprzeciwu powołuje 3-osobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia zasadności sprzeciwu.
 9. W skład zespołu rozjemczego nie może wchodzić delegat gminy, której sprzeciw ma być przedmiotem rozpatrzenia, Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, członek Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu, ani osoba, co do której zachodzić mogą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 10. Zespół rozjemczy zapoznaje się z dokumentacją sprawy, stanowiskiem wnioskodawcy oraz delegata gminy, który wniósł sprzeciw, a w razie potrzeby także Przewodniczącego Zarządu lub innych osób.
 11. Zespół rozjemczy w terminie 10 dni od jego powołania przedkłada Przewodniczącemu Komisji Rozjemczej projekt opinii dotyczącej zasadności sprzeciwu oraz możliwości, celowości i sposobu jego ewentualnego uwzględnienia w całości lub w części.
 12. Komisja Rozjemcza w terminie 7 dni od przedłożenia projektu opinii przez zespół rozjemczy przyjmuje i przedkłada Zgromadzeniu opinię Komisji Rozjemczej.
 13. Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod dyskusję na najbliższej sesji Zgromadzenia opinię Komisji Rozjemczej - w razie potrzeby z ewentualnymi projektami uchwał.
 14. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonania już podjętej uchwały i nie wywołuje innych skutków prawnych.
 15. Od uchwały Zgromadzenia podjętej po rozpatrzeniu sprzeciwu nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

Brak artykułów