W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: urzad@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Zasady funkcjonowania Zarządu

XML
ZAPISY STATUTOWE 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 1207)

V. Zarząd

§ 24
 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym Związku Metropolitalnego, który realizuje zadania Związku Metropolitalnego określone przepisami prawa i wykonuje uchwały Zgromadzenia.
 2. W skład Zarządu wchodzi 5 członków, w tym Przewodniczący Zarządu i 2 Wiceprzewodniczących.
 3. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zarządu w drodze uchwały.

§ 25.

 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał w sprawach niezastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.
 2. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Posiedzeniem Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.
 4. Pod nieobecność Przewodniczącego Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje i nimi kieruje Wiceprzewodniczący Zarządu wskazany przez Przewodniczącego Zarządu.
 5. Na początku posiedzenia Zarząd przyjmuje protokół z poprzedniego posiedzenia.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 7. Każdy projekt uchwały będący przedmiotem prac Zarządu wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego lub adwokata Związku Metropolitalnego.
 8. Radca prawny lub adwokat, a także inne osoby zaproszone, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, numer kolejnego posiedzenia, numery kolejnych uchwał, nazwisko i imię osoby, która kierowała obradami oraz protokolanta;
2) stwierdzenie ważności posiedzenia;
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
4) przebieg obrad;
5) przebieg głosowań;
6) podpis osoby, która kierowała obradami oraz protokolanta.
 1. Załącznikami do protokołu są projekty uchwał oraz lista obecności.
 2. Obsługę posiedzeń Zarządu zapewnia Urząd Metropolitalny.

§ 26.

Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zarządu i Urzędu Metropolitalnego;
 2. zwoływanie posiedzeń Zarządu i ustalanie porządku obrad;
 3. prowadzenie posiedzeń Zarządu, udzielanie i odbieranie głosu, otwieranie zamykanie dyskusji oraz przeprowadzanie głosowań;
 4. kierowanie bieżącymi sprawami i reprezentowanie Związku Metropolitalnego na zewnątrz;
 5. przedstawianie Wojewodzie Śląskiemu uchwał Zgromadzenia oraz uchwał Zarządu podlegających nadzorowi, w ciągu 7 dni od ich podjęcia. W tym samym terminie Przewodniczący Zarządu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uchwały objęte zakresem nadzoru Izby;
 6. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu Metropolitalnego.

§ 27.

 1. Nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium podejmowana jest na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
 3. Nieprzyjęcie uchwały jest równoznaczne z przyjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium.
 4. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba, że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.
 5. Zgromadzenie rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium.
 6. Po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią, o których mowa w ust. 2, Zgromadzenie może odwołać Zarząd.

§ 28.

 1. Zgromadzenie może odwołać Zarząd z innych przyczyn, niż nieudzielenie absolutorium – na wniosek co najmniej 11 delegatów.
 1. Głosowanie w sprawie odwołania Zarządu Zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku o odwołanie Zarządu.
 2. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie Zarządu może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
 3. Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, może odwołać poszczególnych członków Zarządu. W miejsce odwołanego członka Zarządu Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, dokonuje wyboru nowego członka Zarządu.
 4. Przewodniczący Zarządu, a także inni członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację Przewodniczącemu Zgromadzenia.
 5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu na najbliższej sesji, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 6. W razie rezygnacji członka Zarządu niebędącego Przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i dokonuje wyboru nowego członka Zarządu. Wybór dokonywany jest na wniosek Przewodniczącego Zarządu, na najbliższej sesji Zgromadzenia, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6 i ust. 7, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.
 8. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub rezygnacji Zarządu.
 9. Odwołany Zarząd lub poszczególni członkowie Zarządu pełnią swoje dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych członków.

§ 29.

 1. Zarząd rozporządza majątkiem Związku Metropolitalnego w granicach wynikających z ustaw i uchwał Zgromadzenia.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Związku Metropolitalnego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
 3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku Metropolitalnego lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Skarbnik Związku Metropolitalnego lub osoba przez niego upoważniona, która odmówiła kontrasygnaty, dokonuje kontrasygnaty na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu Związku Metropolitalnego, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
 5. Zarząd może upoważnić pracowników Urzędu Metropolitalnego oraz jednostek organizacyjnych Związku Metropolitalnego do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Metropolitalnego.

Brak artykułów