Na podstawie § 7, załącznika do uchwały nr 171/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie przyjęcia Procedury przeprowadzania kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, sporządzono Plan Kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2022, zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu GZM w dniu 15.03.2022 r.

Na podstawie ryzyk wskazanych przez dyrektorów poszczególnych departamentów (dotyczących między innymi: wysokości dofinansowania, braku przeprowadzenia kontroli w latach ubiegłych, bieżącej współpracy z beneficjentem; realizacji tej samej inwestycji z dwóch programów) do planu kontroli na 2022 r. zaproponowano umowy wykazane w poniższej tabeli:

Plan kontroli na rok 2022

Lp.  Beneficjent Nazwa Projektu/Zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Gmina Bieruń Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „UNIA” w Bieruniu
PI.3152.11.1.2021(MFS)
24.03.2021
2.  Gmina Katowice Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 etap III PI.3152.9.1.2021(MFS) 10.05.2021
3. Pyskowice Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap II PI.3152.2.9.2021(PONE) 20.08.2021
4. Pyskowice Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap II PI.3152.8.4.2021(MFS) 20.08.2021
5. Gmina Radzionków Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie etap II PI.3152.1.15.2021 (PONE) 08.06.2021
6. Gmina Sławków Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie  PI.3152.4.7.2021(PONE) 09.08.2021
7. Gmina Sośnicowice Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w gminie Sośnicowice – Etap II PI.3152.2.11.2021 (PONE) 30.04.2021
8. Gmina Sośnicowice Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w gminie Sośnicowice – Etap II PI.3152.8.5.2021(MFS) 30.04.2021
9. Gmina Tychy  Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach PI.3152.5.10.2021(PONE) 18.05.2021
10. Gmina Wyry Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap I PI.3152.11.9.2021(MFS) 24.03.2021
11. Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej  Dr Cecilia Farfan-Mendez z University of California San Diego o bezpieczeństwie publicznym na przykładzie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego – aktywności stacjonarne w 2021 r.” RW/02/2021 03.02.2021
12. Gmina Bytom  Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego  KM/17/2021CRU 166/2021 27.04.2021

Przybliżony termin realizacji kontroli przewiduje się na III – IV kwartał roku 2022.