Na podstawie § 7, załącznika do uchwały nr 171/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie przyjęcia Procedury przeprowadzania kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, sporządzono Plan Kontroli wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2022, zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu GZM w dniu 15.03.2022 r.

Na podstawie ryzyk wskazanych przez dyrektorów poszczególnych departamentów (dotyczących między innymi: wysokości dofinansowania, braku przeprowadzenia kontroli w latach ubiegłych, bieżącej współpracy z beneficjentem; realizacji tej samej inwestycji z dwóch programów) do planu kontroli na 2022 r. zaproponowano umowy wykazane w poniższej tabeli:

Plan kontroli na rok 2022

Lp. 

Beneficjent

Nazwa Projektu/Zadania

Numer umowy

Data zawarcia umowy

1.

Gmina Bieruń

Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „UNIA” w Bieruniu


PI.3152.11.1.2021(MFS)

24.03.2021

2.

 Gmina Katowice

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 etap III

PI.3152.9.1.2021(MFS)

10.05.2021

3.

Pyskowice

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap II

PI.3152.2.9.2021(PONE)

20.08.2021

4.

Pyskowice

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pyskowice – podgrupa SWC2 – etap II

PI.3152.8.4.2021(MFS)

20.08.2021

5.

Gmina Radzionków

Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa w Radzionkowie etap II

PI.3152.1.15.2021 (PONE)

08.06.2021

6.

Gmina Sławków

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie 

PI.3152.4.7.2021(PONE)

09.08.2021

7.

Gmina Sośnicowice

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w gminie Sośnicowice – Etap II

PI.3152.2.11.2021 (PONE)

30.04.2021

8.

Gmina Sośnicowice

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury pasażerskiej w gminie Sośnicowice – Etap II

PI.3152.8.5.2021(MFS)

30.04.2021

9.

Gmina Tychy

 Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach

PI.3152.5.10.2021(PONE)

18.05.2021

10.

Gmina Wyry

Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Etap I

PI.3152.11.9.2021(MFS)

24.03.2021

11.

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej 

Dr Cecilia Farfan-Mendez z University of California San Diego o bezpieczeństwie publicznym na przykładzie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego – aktywności stacjonarne w 2021 r.”

RW/02/2021

03.02.2021

12.

Gmina Bytom 

Metropolitalne obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego 

KM/17/2021

CRU 166/2021

27.04.2021

Przybliżony termin realizacji kontroli przewiduje się na III – IV kwartał roku 2022.