1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
  1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym
  1. Data złożenia petycji: 02.08.2019 r.
  1. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 04.11.2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
  1. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
  1. Sposób załatwienia petycji: w trakcie