1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska.
  2. Przedmiot petycji: petycja w sprawie o bezpłatne przejazdy młodzieży do ukończenia nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej komunikacją publiczną na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  3. Data złożenia petycji: 24.06.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 24.09.2019 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).
  5. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -
  6. Sposób załatwienia petycji: pozostawiono bez rozpoznania.W związku z faktem, iż złożona w dniu 24 czerwca 2019 r. petycja nie zawierała następujących danych: oznaczenia adresata petycji, adresu korespondencyjnego oraz podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie Śląskiej – Przewodniczącego Młodzieżowej Rady. Ponadto mimo pisemnej prośby do przekazującego petycję o uzupełnienie powyższych danych, braki te nie zostały przekazane do GZM. W związku z powyższym, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, petycję pozostawiono bez rozpoznania.