Numer kontroli: 1/2019
  • Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
  • Kontrola w siedzibie Urzędu (analiza dokumentacji) w dniach 12-30.04.2019 r.
Zakres kontroli:
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych zaświadczeń oraz oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Załączniki:

Protokół kontroli