Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 177/2019

uchwała nr 177/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z firmą Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w sprawie współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów w celu nieodpłatnego udostępnienia miejsca instalacji odbiornika ADS-B.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 176/2019

uchwała nr 176/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 175/2019

uchwała nr 175/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek naliczonych od należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Krupski Młyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 174/2019

uchwała nr 174/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 173/2019

uchwała nr 173/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 172/2019

uchwała nr 172/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Katarzyny Stefaniuk - inspektora w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy do zarejestrowania oraz działań związanych z obsługą i wyrejestrowaniem kart SIM.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 171/2019

uchwała nr 171/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na poparcie działania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, który podejmie próbę realizacji międzynarodowego projektu zatytułowanego: ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES), w ramach programu Horyzont 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 170/2019

uchwała nr 170/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z firmą Creotech Instruments SA w ramach współpracy przy realizacji działań dla rozwijania technologii mającej na celu wizualizację i analitykę geo-przestrzenną, dostępną w czasie rzeczywistym dla lotów statków powietrznych na terenie Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 169/2019

uchwała nr 169/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rozliczenia wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach za 2018 rok, przypadającej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Sosnowiec.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 168/2019

uchwała nr 168/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie określenia planowanych na 2020 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 167/2019

uchwała nr 167/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 160/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 166/2019

uchwała nr 166/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Marcina Kurzeji (Kurzeja) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 165/2019

uchwała nr 165/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 156/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dla Pani Małgorzaty Gutowskiej – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie zawarcia aneksu do umowy wsparcia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią – Zarządem Transportu Metropolitalnego, a Spółką Akcyjną Tramwaje Śląskie S.A. oraz Bankiem Polskim Kasa Opieki S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 164/2019

uchwała nr 164/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z "Euroterminal Sławków Sp. z o.o." w sprawie instalacji systemu ADS-B (element infrastruktury obszaru testowego dla BSP) na jej terenie.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 163/2019

uchwała nr 163/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Metropolią Ruhry (RVR), będącego kontynuacją założeń zawartych w liście intencyjnym z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 162/2019

uchwała nr 162/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie poparcia apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 161/2019

uchwała nr 161/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego ze SkyX Sp. z o.o. i Boxchain Sp.z o.o. dotyczącego współpracy w pracach badawczych oraz wdrożeniowych w zakresie przeprowadzenia testów systemu autonomicznego transportu bezzałogowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych na terenie Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 160/2019

uchwała nr 160/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 159/2019

uchwała nr 159/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Aleksandra Soboty – Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności i składania oświadczeń woli w zakresie spraw będących przedmiotem statutowe działalności Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 158/2019

uchwała nr 158/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia dokumentacji po przeprowadzeniu dialogu technicznego w postępowaniu pn. „Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, w szczególności obejmujące publiczny transport zbiorowy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 157/2019

uchwała nr 157/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowic oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 156/2019

uchwała nr 156/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dla Pani Małgorzaty Gutowskiej – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie zawarcia aneksu do umowy wsparcia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią – Zarządem Transportu Metropolitalnego, a Spółką Akcyjną Tramwaje Śląskie S.A. oraz Bankiem Polskim Kasa Opieki S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 155/2019

uchwała nr 155/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 154/2019

uchwała nr 154/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad emisji, dystrybucji oraz honorowania biletów z oferty specjalnej „BILET KATOWICKI”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 153/2019

uchwała nr 153/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Wojkowice oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij