Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
GZM Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Dz.U.
Dziennik Ustaw
ŚUW Śląski Urząd Wojewódzki
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
PE Parlament Europejski
KRS Krajowy Rejestr Sądowy Przedsiębiorców
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
UE Unia Europejska
PKD
Polska Klasyfikacja Działalności