Porządek posiedzenia Zarządu nr 9/2019
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 12 lutego 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia obrad;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 lutego 2019 r.

5. Rozpatrzenie sprawy: PI-5/RKS-40/2019
W tym podjecie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
powołania Zespołu ds. Oceny Projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” w roku 2019.

6. Rozpatrzenie sprawy: OR-8/RKS-39/2019
W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gutowskiej – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do podejmowania w ramach zwykłego zarządu, wszelkich czynności i składania
oświadczeń woli w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności Zarządu  Transportu Metropolitalnego (ZTM).

7. Rozpatrzenie sprawy: BZ-2/RKS-41/2019
W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
wyznaczenia i oddelegowania przedstawiciela Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do
zapewnienia stałej reprezentacji w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim
.

8. Rozpatrzenie sprawy: OR-10/RKS-42/2019
W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:
udzielenia upoważnienia dla Pani Małgorzaty Gutowskiej - dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego do wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozów.


9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.